Slovo úvodem

Vážené členky a členové Senior parlamentu,

po delší časové odmlce mám pro vás pozitivní zprávu. Podařilo se po technické stránce vyřešit další provoz stránek Senior parlamentu a jeho hlavní organizátoři jsou připraveni pokračovat ve stejném duchu, jako tomu bylo ještě na podzim loňského roku.

Já se těším, že budu moci sledovat vaše diskuze. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován a budete seznamování s nejnovějšími návrhy zákonů tak, jak přicházejí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na vaše podněty se hlavně těším i ze své nové pozice předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji všem aktivním členům, že se znovu zapojí do diskuzí a doufám, že jejich názory budou použity někdy i v tom našem Parlamentu na Malé Straně.

A snad se po delší době konečně podaří zorganizovat setkání členů Senior parlamentu u nás v Praze ve Sněmovní ulici.

Váš

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Člen Miroslav Šmiřák

Hlasování


Diskuze

Myslím, že vhodnější by bylo uhradit dobrovolníkům náklady nutné pro jejich činnosti, případně vyplácet jednorázové odměny, jde-li o obecně prospěšnou činnost v sociální nebo zdravotní oblasti. Nikdy ne dobrovolníkům v politických neziskovách.

Naprosto zbytečné. Zásluhu na vzniku státu v r. 1918 se zasloužily tisíce lidí i doma, třeba i dávno před r. 1918 - v době obrozenectví apod. A co významné dny spojené s českými panovníky?

Nesouhlas. Pro tyto osoby existují podpůrné programy, z těchto podpor mohou zdravotní pojištění platit.

Ano. Výhodné pro firmu (úspora prostor...) i pro zaměstnance (přizpůsobí si dobu výkonu práce). Současné možnosti on-line konferencí umožňují i operativní jednání. Navíc tak mohou pracovat i odborníci s trvalým bydlištěm mimo místo výkonu práce.

Ano, jenže to vyžaduje vysoce vzdělanou společnost. Zatím ale děláme opak: bezbřehá inkluze (největší zločin v základním školství!), neustálé úlevy u maturit a přijímacích zkoušek, ztráta prestiže vysokoškolského vzdělání, hlavně technických oborů, zaplevelení výuky zbytečnostmi atd.

Omluva za chybu: slovo "Kdekomu" do komentáře nepatří.

Ano. Kdekomu Myslím, že je to nutnost. Dokonce si myslím, že by chov a držení psů mělo podléhat větší regulaci a pro držení některých psů aby byla nutná určitá způsobilost majitele. Stáváme se zemí psů a pejskařů.

Samozřejmě ano. Vláda je odpovědná za chod státu a za správu země. Tuto pravomoc potřebuje. I když určitá vazba na Parlament na tam asi měla být.

Samozřejmě ano. Vláda je odpovědná za chod státu a za správu země. Tuto pravomoc potřebuje. I když určitá vazba na Parlament na tam asi měla být.

Jde hlavně o vymahatelnosti práva. Předávání dopravních přestupků k vyřízení správním úřadům asi dost často jde do vytracena, pokuta se nechá "vyležet" a viník vyjde bez trestu. Důležitá je i výše pokut, aby byla odrazující. Odebrání řidičského nebo technického průkazu na místě by bylo účinné.

Souhlas, byl by to další příspěvek k podpoře rodin s dětmi a zvyšování porodnosti. Dříve přeci mohly matky odcházet do starobního důchodu o několik let dříve podle počtu vychovaných dětí. Dnes to myslím nejde, tak alespoň podpora touhle formou.

K druhé části: pravomoci Rady ČT a Rady ČRo by měly být větší, zejména při kontrole dodržování Kodexů a řešení stížností občanů, na různé oblasti působení ČT a ČRo, zdaleka ne jen na GŘ.

Myslím, že placení koncesionářských poplatků by mělo být dobrovolné. Je pravda, že ČT jako veřejnoprávní instituce, má být nezávislá na financování státem nebo sponzory. Současný odpor proti poplatkům je vyvolán hlavně jednostranně a protivládně zaměřenou redakcí zpravodajství a publicistiky.

Zvýšení přídavku na dítě je jen jednou částí podpory ke zvýšení porodnosti v ČR. Ale podpora rodin s dětmi by měla být razantnější a mnohostranná.

Souhlasím, inflace u spotřebního koše seniorů je letos opravdu vysoká. Asi by bylo lepší zvýšit valorizaci důchodů, ale to by znamenalo trvalý zásah do budoucích rozpočtů.

Souhlasím. Ještě bude důležité znění zákona a prováděcí předpisy, aby hlavně nebylo možné tento institut zneužívat. Stát má mnohem víc možností a nástrojů, jak z neplatičů dlužné peníze dostat, než třeba matka samoživitelka.

V mimořádných situacích je na prvním místě rychlost a operativnost. Správnost ke zkontrolovat dodatečně, vždy s přihlédnutím, za jakých okolností byla rozhodnutí přijímána.

Pokládám to za vteřinu užitečný nástroj, mnohem účinnější, než jednotlivé žaloby.

Kybernetická bezpečnost je bez debaty v současnosti velmi důležitá. A určitě je lepší svěřit tuto oblast vojenskému zpravodajství, než civilní složce. Určitě ne zaujaté a předpojaté BIS.

****t, tedy rozhodovat no budoucnosti obce by měli občané zletilí, alespoň s nějakou, i když malou, životní zkušeností. V některých zemích je ****bní právo až od 21 let.

Zcela jistě! Jde přeci o strategické zdroje, které musí být součástí soběstačnosti našeho státu.

Stanovil bych ještě nějaký minimální limit účasti ****čů. Je hanba, když je účast ****čů v senátních volbách ve ****bním obvodě je třeba 15% a vítěz je z****n 8% oprávněných ****čů. A pak se odvolává na svůj silný mandát.

Proboha to ne! Možná to chtějí proto, kromě funkce senátora jich má sousta další a další a další funkce, které jim zabírají čas. Senátor má k dispozici dostatek peněz na své poradce a odborné analýzy, tak na co by měl dostat dvakrát tolik času? Nehledě na to, že osobně bych byl pro zrušení Senátu.

V žádném případě, je to hloupost a není k tomu nejmenší důvod. Nehledě na to, že budoucnost EU je velmi nejistá a v této podobě už nemůže existovat.

Hlasoval jsem Ne, i si nejsem zcela jist. Umím si představit situace, kdy by takové skupiny mohly být prospěšné (teroristický útok? zabránění ohrožení občanů ...), ale také si umím představit, že by nějaké skupinky mohly využít mezery v zákoně k nějakým ozbrojeným akcím.

Používání pyrotechniky přináší spoustu problémů, včetně zranění osob, přerušování utkání atd. Mohlo by být omezeno na přesně specifikované akce a příležitosti.

Hlasuji Ano, ale hlavně je v odpadovém hospodářství tak komplikovaná a stále se měnící legislativa, EU mění své směrnice a nařízení příliš často a je problém se v nich vyznat a uplatňovat je. Trochu do toho ve firmě dělám a neustále jsme nuceni měnit interní firemní předpisy pro nakládání s odpady.

Zcela jistě ano. Zvlášť v současné době, v době migrační krize a také v očekávaném zmatku po zvládnutí pandemie COVID-19, kdy lze očekávat velký pohyb lidí v Evropě i do Evropy.

Určitě ano. Mnoho agend a oblastí působnosti mají oba rezorty podobné, sjednotil by se přístup k řešení různých problémů, mohl by se zredukovat počet úředníků. A ze stávajících ministerstev by nechodily často protichůdná rozhodnutí ve stejné věci.

V takových a podobných případech musí být veřejný zájem nadřazen soukromým zájmům a ochraně soukromého majetku. A v každém případě by se tato činnost (vyvlastnění) měla výrazně urychlit.

Nesouhlasím s úplným zrušením. Pouze by bylo třeba redukovat aparát, snížit náklady a také jasně vymezit oblasti působnosti, aby se z toho nestal jen moloch zaměřený na naprosto marginální skupiny a pseudoproblémy.

Myslím, že po zkušenostech z minulých dní, kdy řada lidí neexistovala nařízená opatření a tím ohrožovala zdraví ostatních, je tato pravomoc namístě. Určitě nebude uplatňována plošně, ale ve zvlášť závažných případech, viz večírky a diskotéky...

Proč by měl mít manuálně pracující zákonný nárok na polovinu do****né na zotavenou než například pedagogický pracovník? Něco se dá vyjednat kolektivní smlouvou, ale v mnoha firmách nejsou tak silné odbory, a vyšší kolektivní smlouvy nemají takovou moc. Proto raději nárok ze zákona.

Určitá tolerance na uvedených komunikacích by byla vhodná. Na druhou stranu by měly být zpřísněné postihy, pokud požití alkoholu někdo způsobí jinému škodu.

Jakákoliv právní úprava, která omezí jednání exekutorů s cílem dosáhnout co nejvyššího osobního zisku je chvályhodná.

Hlasuji ANO, ale zcela jistý si nejsem, resp. Ano s výhradou. Kdo bude ten, který rozhodne, které právní předpisy mají být zrušeny. Stává se, že nějaký čas po zrušení nějakého předpisu by se zrovna hodil. Problémem jsou spíš neuvěřitelně časté novely předpisů (daně!!! apod.), přílepky atd.

Těch významných dnů v kalendáři je už tolik, že ztrácejí význam. Prestiž čehokoliv se nezíská uvedením v kalendáři.

Není možné rozhodování o všech nekalostech přenášet na soudy, už tak jsou přetížené. Měly by rozhodovat jen sporné případy. Běžné rozhodnutí by mělo být na úřadech, mají přeci své specialisty včetně právníků.

Při současné délce soudních řízení nesouhlasím. Rozhodování by mělo být operativní. Raději připravit zákonnou úpravu, aby bylo možné vyloučit excesy finančních nebo celních úřadů.

Nesouhlasím se zahalováním obličejů na veřejnosti. Výjimky mohou třeba maškarní plesy, masopustní průvody, karnevaly. Jinak ne, ať z náboženských nebo z jiných důvodů. Jsou situace, kdy výtržníci napadají lidi, přes hlavu kapuci, na obličeji návlek... Jak je potom identifikovat?

Každý má možnost nakoupit si vše, co potřebuje i mimo svátky. Je to nešvar, pohodlnost. I jinde v Evropě jsou taková omezení. Svátky nejsou určeny pro boha "Nákupu".

Bohužel jsem se uklepl a dal NE. Jsem ale jasně pro ANO.

Zásadně a velmi silně NE. Registrované partnerství existuje, je-li ještě nějaký problém v majetkových otázkách, dá se řešit jinak, než manželstvím osob stejného pohlaví.

Nejsem pro, i ve sportu, podobně jako v jiných oblastech života, je příliš mnoho řídicích orgánů, které užírají prostředky, které jsou samozřejmě omezené. Je k dispozici analýza kolik institucí, ministerstev, a dalších orgánů zasahuje do řízení sportu a tělovýchovy?

Jsem pro, ve světě už jsou v provozu soupravy, nejen metra, ale i příměstských jednotek, bez strojvedoucího. Při navrhování systémů jejich řízení je bezpečnost provozu i bezpečnost při poruše na prvním místě.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2022. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..